РЕЦЕНЗИЈЕ

Прелиминарна провјера

 

Радови које аутори желе да објаве у Годишњаку најприје пролазе кроз прелиминарну провјеру коју врши уредништво. Уколико рад задовољава основне критеријуме за објављивање, тј. ако је рад у оквиру дозвољеног броја карактера, поштује и адекватно примјењује препоручен систем цитирања, не крши правила академске етике и одговара обиму интересовања часописа, уредништво ће прослиједити рад двојици рецензената који су стручњаци за област или тему рада. Уколико аутор није испоштовао основне критеријуме за објављивање, уредништво ће обавијестити аутора о неопходним исправкама и прихватити рад након што аутор уважи примједбе. Уредништво неће прихватити радове у којима уочи плагијаризам, као ни радове који својом темом или приступом не испуњавају основне критеријуме научне озбиљности (више пута обрађиване или општепознате теме без оригиналног доприноса, коришћење неодговарајућих или псеудонаучних извора, недостатак адекватних научних метода, итд). Сви радови који садрже изразе нетрпељивости и говора мржње биће аутоматски одбијени и аутор неће моћи објавити рад у Годишњаку током наредне три године.

 

Двострука анонимна рецензија

 

Рецензент оцјењује оригиналност, односно научни или стручни допринос рада, актуелност рада, примјењену методологију, предлаже категоризацију, оцјењује коришћену литературу и даје сагласност за објављивање рада. Рад може бити објављен тек пошто га позитивно оцијене два рецензента који су стручњаци из области којом се рад бави. Поступак рецензије је анониман, тј. аутори не знају идентитет рецензената нити рецензенти знају идентитет аутора. Ради осигуравања анонимности, ниједан рецензент не може имати исту афилијацију као аутор рада. Такође, рецензенти не могу бити чланови уредниптва. Оба рецензента имају исто или више научно звање од аутора. Поступак писања рецензије састоји се у попуњавању обрасца за рецензију чланака. Рецензије треба да буду завршене у року од мјесец дана након што рецензент добије рад. Један стручњак може бити рецезент за максимално два рада у једном броју часописа. Аутори су дужни да уваже сугестије рецензената.

Од рецензената се очекује поштовање свих етичких и професионалних норми током процеса рецензије. Уредништво ће сваког рецензента обавијестити о уређивачкој политици часописа, одговарајућим роковима за вршење рецензије, итд. Уколико рецензенти на неки начин сазнају идентитет аутора или открију потенцијални сукоб интереса, очекује се да одустану од рецензије и да обавијесте уредништво о разлозима своје одлуке. У случају да рецензенти открију назнаке плагијаризма или друге облике кршења академске етике, треба да о томе обавијесте уредништво. Од рецензената се очекује да прочитају комплетан рад и да дају коректне оцјене свих његових предности и мана, као и да понуде коментаре који могу бити корисни за исправљање или дораду чланка. Коментари могу бити упућени уредништву или аутору рада, а уредништво неће мијењати рецензентске коментаре. Уредништво не дозвољава увредљиве коментаре о аутору или раду. Уколико се рецензенту лично не допадају закључци рада или мишљења стручњака које је аутор цитирао, а уколико су закључци и мишљења стручњака научно валидни, уредништво препоручује непристрасну оцјену. У случају кршења рецензентских обавеза и етике, уредништво неће прихватити рецензију и послаће рад другом рецензенту.

 

Категоризација и коначна оцјена

 

Рецензенти предлажу категоризацију рада који може бити: оригиналан научни рад, прегледни рад, претходно саопштење и стручни рад.

Оригиналан научни рад је организован по схеми IMRAD (Introduction, Methods, Results аnd Discussion – увод, методи, резултати и дискусија), у коме се први пут публикује текст о резултатима сопственог истраживања оствареног примјеном научних метода, које су текстуално описане и које омогућавају да се истраживање по потреби понови, а утврђене чињенице провјере.

Прегледни рад доноси нове синтезе настале на основу прегледа најновијих дјела о одређеном предметном подручју, а које су изведене сажимањем, анализом, синтезом и евалуацијом с циљем да се прикаже закономјерност, правило, тренд или узрочно-посљедични однос у вези са истраживаним феноменима, тј. рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос.

Претходно саопштење је оригинални научни рад, али мањег обима или прелиминарног карактера гдје неки елементи IMRAD-а могу бити испуштени, а ради се о сажетом изношењу резултата завршеног изворног истраживачког дјела или дјела које је још у изради.

Стручни рад не садржи нове, оригиналне научне спознаје, резултате и теорије, већ се у њему обрађује већ познато и описано. Аутор стручног рада има основни задатак да прикупи и интерпретира већ позната научна сазнања, чињенице, информације и теорије које се могу искористити у пракси. Стручни рад, дакле, нуди искуства која су корисна за унапређење професионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу.

Рецензенти дају коначну оцјену рада на четири могућа начина: 1) рад може бити објављен без исправки; 2) рад може бити објављен након прихватања редакторских исправки; 3) рад може бити објављен након потпуне прераде и поновне рецензије; 4) рад се не препоручује за штампу. Уколико оба рецензента дају позитивне оцјене, рад ће бити објављен у Годишњаку. Уколико је једна рецензија позитивна а друга негативна, рад се шаље трећем рецензенту чија је одлука коначна. Уколико су обје рецензије негативне, Годишњак неће штампати рад.

 

Жалба на процес рецензије

 

Уколико аутор претпоставља да је у процесу рецензије дошло до кршења професионалне етике, дужан је да о томе обавијести уредништво и да јасно образложи разлоге жалбе. Легитимна жалба се односи на кршење анонимности, тј. уколико је рецензент на неки начин открио идентитет аутора, или на коментаре рецензената који вријеђају аутора или рад. Аутор се такође може жалити уредништву уколико на осонову коментара рецензента претпостави да рецензент није потпуно прочитао рад или да је из личних разлога негативно оцијенио мишљења аутора и цитираних стручњака. Уредништво ће у року од седам дана размотрити жалбу аутора. Уколико се испостави да је рецензент директно кршио професионалну етику, уредништво ће поништити рецензију и послати рад на рецензију другом стручњаку. У случају неоправдане жалбе, уредништво ће прихватити рецензију и донијети коначну одлуку о објављивању рада на основу обје анонимне рецензије.

 

 

Образац за рецензију чланака