ЕТИКА ОБЈАВЉИВАЊА

Годишњак примјењује највише академске етичке норме у процесу публиковања научних радова. Ове норме се односе на питања ауторства и коауторства, уређивања, процеса рецензије, сукоба интереса, жалби, повлачења и исправљања радова, јавне доступности објављеног материјала и његове употребе, научне дебате по објављивању, итд. Уређивачки одбор на челу са главним и одговорним уредником гарантује испуњавање свих прописаних етичких норми.

 

Ауторство и коауторство

 

Аутор је особа која је идејни творац рада, која је спровела научно истраживање и формулисала резултате истраживања у облику писаног рада. Такође, аутор је власник ауторских права рада која Годишњаку даје дозволу за прво објављивање под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Коаутором се сматра свака особа која је дала значајан допринос истраживању и писању рада и која, сходно томе, има право да буде наведена као један од аутора рада. Коаутори имају иста права као и главни аутори рада. И аутори и коаутори су дужни да уредништву доставе потписану Изјаву о ауторству у којој су прецизно описане све етичке норме ауторства. (О томе види више у Упутству за ауторе.)

 

Уређивачки процес

 

Уредништво Годишњака прима предложене радове и врши прелиминарни преглед. Прије упућивања рада на двоструку анонимну рецензију, уредништво је дужно да оцијени да ли рад испуњава све техничке услове за објављивање, да ли својом темом одговара циљу и обиму наше публикације, да ли рад садржи говор мржње или било који други материјал који је увредљив за угрожене групе, итд. Током процеса рецензије, уредништво је дужно да испуни императив анонимности, тј. да аутор не зна идентитет рецензената и да рецензенти не знају идентитет аутора. У случају сукоба интереса који укључују чланове уредништва, нпр. уколико су чланови уредниптва у сукобу са ауторима, дотични чланови уредништва неће узети учешћа у процесу прегледа и објављивања рада.

 

Процес рецензије

 

Годишњак све радове шаље на двоструку анонимну рецензију. Аутори не знају идентитет рецензената, нити рецензенти знају идентитет аутора. Сваки рецензент треба да буде стручњак за област или тему које се дотиче рад. Рецензенти не могу бити запослени на истој институцији као аутор да би се избјегао сукоб интереса. Од рецензената се очекује да испоштују императив анонимности и да у процесу рецензије буду објективни. Такође, рецензенти не смију да на било који начин вријеђају аутора, садржај или закључке рада. Од рецензената се очекује да испоштују предвиђене временске оквире за вршење рецензије и да доставе резултате свог прегледа на унапријед одређеном обрасцу за рецензије. (О томе види више у Поступку рецензије.)

 

Сукоб интереса

 

Сукобом интереса се сматра свака ситуација када је неопходна професионална коректност угрожена секундраним интересима. Уредништво Годишњака настоји да спријечи све врсте сукоба интереса у процесу прегледа и објављивања радова или да их, уколико су неизбјежни, адекватно ријеши.

У случају сукоба интереса између коаутора рада, нпр. о питању главног аутора или редослиједа имена, уредништво ће посредовати између њих ради рјешења проблема или ће, уколико не дође до постизања компромиса између коаутора, зауставити објављивање рада.

Чланови уредништва такође могу бити укључени у сукоб интереса. Уколико је члан уредништва у било каквој врсти сукоба са аутором који је доставио рад, дотични члан ће бити искључен из процеса прелиминарне провјере, рецензије и објављивања рада. Сукобом интереса се сматра и објављивање рада чији је аутор члан уредништва, што је пракса која се избјегава у Годишњаку.

Сукоб интереса у процесу рецензије може се јавити уколико аутори сазнају идентитет рецензената или ако рецензенти сазнају идентитет аутора. У таквим случајевима, уредништво Годишњака ће рад послати другом рецензенту. (Више о томе види у Поступку рецензије.)

У случају сукоба интереса који се јаве након објављивања рада, нпр. уколико се открије да аутор није наводио или је некоректно наводио коришћене изворе, уколико је рад већ објавио у другом часопису или је плагирао другог аутора, уредништво ће размотрити спорне детаље и о томе обавијестити аутора. Аутор је дужан да одговори на притужбе. Након пристизања ауторовог одговора, уредништво ће одредити даље кораке. У случају потврђених сумњи, рад ће бити уклоњен са интернет презентације часописа и аутору ће, у случају озбиљнијих кршења етичких норми, бити забрањено објављивање радова у Годишњаку током следеће три године.

 

Жалбе

 

Аутори могу уложити жалбе на чланове уредништва и процес рецензије. Уколико аутор сматра да је рад неоправдао одбијен током прелиминарног прегледа или да је неприкладно измијењен, жалбу на уредништво подноси управи (декану) Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ као издавачу часописа. Такође, аутор има право жалбе на процес рецензије уколико сматра да је његов идентитет откривен или да је рецензент неприкладно оцијенио рад. (О томе види више у Упутству за ауторе и Поступку рецензије.)

 

Повлачење и исправљање радова

 

Аутори могу да повуку радове који још увијек нису објављени или су већ објављени у Годишњаку уколико сматрају да су починили озбиљне научне и методолошке грешке које могу наудити њиховом угледу или угледу часописа, о чему су дужни детаљно обавијестити уредништво. Исправке већ објављених радова су могуће уколико аутори, нарочито након јавне дебате о резултатима њиховог истраживања, сматрају да треба да исправе одређене дијелове садржаја рада или уколико су учинили ненамјерне научне и методолошке грешке. Обавјештења о повлачењима и исправљањима радова биће јавно објављена на интернет презентацији часописа. (Више о томе види у Повлачењу и исправљању радова.)

 

Јавна доступност у употреба објављеног материјала

 

Годишњак примјењује Open Access политику која подразумијева јавну доступност објављеног материјала без наплате или регистрације. Сви радови се објављују под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License која гарантује могућност употребе објављеног материјала у облику дијељења и адаптације, под условом навођења аутора и оригиналне публикације. (Више о томе види у Open Access политици и Ауторским правима и лиценцирању.)

 

Научна дебата по објављивању

 

Годишњак подржава и подстиче јавну научну дебату о објављеним радовима. Платформа за јавну дебату је интернет презентација Годишњака, гдје аутори могу објављивати писане одговоре или критике на већ објављене радове.